Για κοινότητες Skip to main content

Για κοινότητες

Ο TAP σε συνάρτηση με την πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζει ένα πλήρες πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων (SEI). Αποσκοπούμε να συνεισφέρουμε στη αναβάθμιση της διαβίωσης και ποιότητας ζωής των κοινοτήτων σε όλο το μήκος της διαδρομής του αγωγού.

Συνολικά, περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν σε κοινότητες σε όλη την Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία.

Αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα (SEI) αναπτύσσονται σε συνάρτηση με τις αρχές χρηματοδότησης του TAP ώστε να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και σε πλήρη διαβούλευση & συνεργασία με τις κοινότητες σε όλο το μήκος της διαδρομής του αγωγού.

Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του κοινωνικού και περιβαλλοντικού προγράμματος (SEI) είναι:

  • να αναβαθμίσει τη διαβίωση στις τοπικές κοινότητες
  • να στηρίξει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλο το μήκος της διαδρομής του αγωγού
  • να βελτιώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες μέσω υποστήριξης πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • να ενισχύσει την περιβαλλοντική διαχείριση συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης της βιοποικιλότητας

Μια προσαρμοσμένη προσέγγιση

Κάθε χώρα υποδοχής του TAP έχει διαφορετικές προτεραιότητες εξέλιξης και κοινωνικούς κινδύνους. Επομένως, οι θεματικές πρωτοβουλίες του TAP είναι σκοπίμως υψηλού επιπέδου, ώστε να επιτρέπουν σε κάθε χώρα να τις επεξεργαστεί ενώ και να είναι ταυτόχρονα σχετικές με το πλαίσιο κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν κοινωνικές ανάγκες, υποδομές, οικοδόμηση δεξιοτήτων. Στην Αλβανία, η προσοχή επικεντρώνεται στις υποδομές της κοινότητας, στην αγροτική διαβίωση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην ασφάλεια της κοινότητας και στην ιατρική υποστήριξη. Στην Ιταλία, η προσοχή εστιάζεται στη διαβίωση, κυρίως στους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας και της αλιείας, την περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και στις υπηρεσίες κοινότητας και υποδομής.

Το κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα του TAP βασίζεται στις αρχές του μη αποκλεισμού, της συμμετοχής, της ενίσχυση των δεξιοτήτων, της αξιοποίησης των τοπικών κεφαλαίων και της βιωσιμότητας. Η χρηματοδότηση του έργου κυμαίνεται από μικρής κλίμακας επιχορηγήσεις, μέσω πρωτοβουλιών της τοπικής κοινότητας, έως συνεργασίες περιφερειακής ανάπτυξης.