Skip to main content

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Έγγραφα ΜΠΚΕ

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) για την Ελλάδα (στα αγγλικά)

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, ο Διαδρατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) ανακοίνωσε ότι υπέβαλε την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) στο ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Το έγγραφο αυτό αναθεωρήθηκε και επανυποβλήθηκε στις ελληνικές αρχές στις 8 Φεβρουαρίου 2012. Η αναθεώρηση περιελάμβανε αλλαγές στο γενικό μηχανικό σχεδιασμό του Έργου, στο οποίο πια δεν περιέχετο ως μη αναγκαίος ένας σταθμός συμπίεσης αερίου που είχε αρχικά προβλεφθεί να κατασκευαστεί κοντά στο χωριό Νέας Μεσημβρία. 

Η ΠΠΕ συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την εκπόνηση της πλήρους Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιτώσεων (ΜΠΚΕ). Εκτός της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την ελληνική νομοθεσία, ελήφθη η απόφαση στον ΤΑΡ να πραγματοποιηθεί η μελέτη αυτή σε συμφωνία με τις πιο αυστηρές διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), ώστε να εξασφαλιστεί ότι το εγχείρημα βελτιστοποιεί τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αποδόσεις.

Η ΠΠΕ παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την όδευση του αγωγού, καθώς και την αξιολόγηση των εναλλακτικών οδεύσεων από την ομάδα ειδικών του ΤΑΡ. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, περισσότερες πληροφορίες για τις προκαταρκτικές εκπομπές αερίων και για προγενέστερα αναξιοποίητες περιοχές κατά μήκος της όδευσης του αγωγού.

Με αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία υποβολής της ΠΠΕ, ο ΤΑΡ επιδίωξε να καταδείξει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελαχιστοποίηση κάθε αρνητικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίπτωσης του έργου στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ο ΤΑΡ απευθύνθηκε σε πλήθος ειδικών και ζήτησε τη συνδρομή διαφόρων ελληνικών υπηρεσιών ώστε να εκπονήσει αυτή τη μελέτη. Επιπλέον, εκπρόσωποί του συναντήθηκαν με κοινότητες κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης και άκουσαν τις ανησυχίες τους. Στον ΤΑΡ είμαστε πεπεισμένοι ότι η επιλεγείσα όδευση συνιστά την πιο αποτελεσματική λύση από περιβαλλοντικής άποψης, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά καμία κοινότητα κατά μήκος του αγωγού. Ο TAP συνέχισε να μεταχειρίζεται την ίδια προσέγγιση και σε μεταγενέστερες υποβολές μελετών του, συμμωρφούμενος με τις υψηλότερες προδιαγραφές που αναγνωρίζει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΑΑ.   

Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση ότι το έργο θα αποφέρει κοινωνικό όφελος για τον τόπο αποτελούν κομβικούς στόχους του ΤΑΡ, αλλά και των κοινοτήτων που επηρεάζονται από τον αγωγό.

Μετά την υποβολή των σχολίων από πλευράς ελληνικών αρχών στο κείμενο της ΠΠΕ, ο ΤΑΡ χρησιμοποίησε τα σχόλια αυτά για να εκπονήσει την ολοκληρωμένη ΜΠΚΕ, ενώ στο μεταξύ συνεχίστηκε η εκτενής επικοινωνία και διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και δράσεις βελτιστοποίησης της όδευσης του αγωγού.      

 

PEIA Greece (In English) [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (15.38 MB)

PEIA Greece - Annex I Maps and Drawings (In English) [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (35.38 MB)

PEIA Greece - Annex II Baseline Environmental Information (In English) [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (1.16 MB)

PEIA Greece - Annex III Project Schedule (In English) [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (586 KB)

PEIA Greece - Annex IV SEP Greece (In English) [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (928.43 KB)

PEIA Greece - Annex V List of Stakeholders (In English) [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (699.98 KB)

PEIA Greece - Annex VI PhotoDoc (In English) [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (4.34 MB)

PEIA Greece - Annex VII Air Modelling (In English) [PDF]

Κατεβάστε το αρχείο (2.72 MB)