Skip to main content

Ποιοι επηρεάζονται από τη διαδικασία Απόκτησης γης και Δουλείας του TAP;

Η επικαιροποίηση του κτηματολογίου του TAP στην Ελλάδα- καταγραφή κτηματολογικών δεδομένων TAP –καθόρισε  ποιοι ιδιοκτήτες και χρήστες γης θίγονται από τον αγωγό. 

O TAP χρειάζεται πρόσβαση στη γη που εμπίπτει στη ζώνη του αγωγού, το πλάτος του οποίου είναι κατά κανόνα 38 μέτρα στην Ελλάδα και την Αλβανία, και 18 μέτρα στην Ιταλία.

Η διαδικασία απόκτησης γης και δουλείας (LEA) προβλέπει ότι ο TAP πρέπει να εντοπίσει τους νόμιμους ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων που θίγονται από το έργο μέσω των εθνικών κτηματολογίων. Ωστόσο, δεν υπήρχαν στοιχεία για τα κτηματολόγια στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός στην Ελλάδα, και έτσι ο TAP ακολούθησε τις υφιστάμενες διαδικασίες του Εθνικού κτηματολογίου ώστε να εντοπίσει όλους τους θιγόμενους ιδιοκτήτες γης εντός της, πλάτους 100 μέτρων ζώνης του αγωγού Στην Αλβανία, ο TAP επικαιροποίησε όλα τα εθνικά κτηματολογικά στοιχεία εντός της, πλάτους 300 μέτρων ζώνης του αγωγού, σε όλο το μήκος του διαδρομής του TAP.

Αν τα γεωτεμάχια βρίσκονται εντός αυτής της ζώνης ή σε επικράτεια που έχουν επιλεγεί από τον TAP για την κατασκευή των μόνιμων και προσωρινών επίγειων εγκαταστάσεων (σταθμοί συμπίεσης, βαλβιδοστάσια, εργοτάξια, χώροι εγκατάστασης σωληνώσεων κλπ.), είναι πολύ πιθανό να επηρεάζονται από το έργο του TAP και έτσι πρέπει να καταγράφονται κατά την επικαιροποίηση του κτηματολογίου για το έργο του TAP στην Ελλάδα και την Αλβανία.

Ένα από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας απόκτησης γης και δουλείας (LEA) είναι η επικαιροποίηση εκ μέρους των εργολάβων του TAP των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρήση γης όλων των γεωτεμαχίων που επηρεάζονται από το έργο. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να καταρτιστεί αναλυτικός και πλήρης «κτηματολογικός πίνακας και χάρτης», ο οποίος θα προκύψει από έρευνα πεδίου και από τον έλεγχο των υφιστάμενων κτηματολογικών στοιχείων.

Σε όλες τις χώρες υποδοχής, η διαδικασία επικαιροποίησης του κτηματολογίου ολοκληρώθηκε πριν ο TAP διασφαλίσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας γης που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού.

Μάθετε περισσότερα για τις συναφείς με τα κτηματολογικά δεδομένα εργασίες σε κάθε χώρα ανατρέχοντας στην σελίδα της αντίστοιχης χώρας.

 

Ποιοι θα επηρεαστούν από τη διαδικασία απόκτησης γης και δουλειάς (LEA) του TAP στην Ελλάδα;

Σκοπός της επικαιροποίησης των κτηματολογικών δεδομένων στην Ελλάδα όπως και της διαδικασίας απόκτησης γης και δουλείας είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποια γεωτεμάχια επηρεάζονται από τον TAP;
  • Πού ακριβώς βρίσκονται;
  • Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες αυτών των γεωτεμαχίων;
  • Υπάρχουν τυχόν υπέργειες εγκαταστάσεις ή προσαρτημένες κατασκευές στα γεωτεμάχια που επηρεάζονται από τον TAP;

Την επικαιροποίηση των κτηματολογικών δεδομένων που θα επηρεαστούν από την όδευση του TAP δια μέσου της Ελλάδας έχει αναλάβει, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, η κοινοπραξία JV TOPMAPS, η οποία αποτελείται από τις ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ ΕΕ, ΓΑΙΑ Α.Ε. και GEOMATICS Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της επικαιροποίησης του κτηματολογίου για το έργο του TAP, οι ιδιοκτήτες και χρήστες γης κατά μήκος του ελληνικού τμήματος του αγωγού καλούνται να προσέλθουν σε κάποιο από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και Κέντρα Πληροφόρησης προκειμένου να πληροφορηθούν εάν η ιδιοκτησία τους επηρεάζεται από τον αγωγό και να ελέγξουν εάν ο TAP διαθέτει πλήρως επικαιροποιημένα στοιχεία για την κυριότητα και τη χρήση της γης τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έχουν συσταθεί συνολικά 23 Γραφεία Κτηματογράφησης και 137 Κέντρα Πληροφόρησης σε 30 δήμους κατά μήκος του ελληνικού τμήματος του αγωγού TAP, καθώς και δύο Γραφεία Κτηματογράφησης στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Το προσωπικό των Γραφείων Κτηματογράφησης προέτρεψε τους θιγόμενους από το έργο ιδιοκτήτες και χρήστες γης να συμπληρώσουν φόρμα δήλωσης της ιδιοκτησίας τους και να υποβάλλουν τα νομικά τους έγγραφα ώστε να λάβουν αποζημίωση από τον TAP, στο βαθμό που δικαιούνται, εφόσον αυτό προκύψει από τους νομικούς ελέγχους. Παράλληλα, οι ειδικοί υπάλληλοι στα Κέντρα πληροφόρησης- ένα σε κάθε θιγόμενη από το έργο τοπική κοινότητα- παρέχουν πληροφορίες για το έργο και την επικαιροποίηση του κτηματολογίου στην Ελλάδα.

Πριν το άνοιγμα των Γραφείων Κτηματογράφησης και Κέντρων πληροφοριών σε όλο το μήκος του διαδρομής του αγωγού, ο TAP και οι εργολάβοι του οργάνωσαν μια σειρά ανοιχτών συναντήσεων σε κάθε επηρεαζόμενο από το έργο Δήμο. Οι συναντήσεις αυτές συντονίστηκαν με τις τοπικές αρχές.

Πριν αποκτήσει πρόσβαση στη γη, ο TAP πραγματοποίησε διαδικασία Απογραφής Πληθυσμού και Παγίων στοιχείων (CAI) σε κάποια Γραφεία Κτηματογράφησης ή στις οικίες των θιγόμενων από το έργο ιδιοκτητών και χρηστών γης, σε περίπτωση που δεν ήταν σε θέση να επισκεφτούν ένα Γραφείο Κτηματογράφησης. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, ο TAP πραγματοποίησε συνεντεύξεις με τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης σε όλο το μήκος του διαδρομής του αγωγού, καταγράφοντας πληροφορίες για τις καλλιέργειες, τα δέντρα και άλλα στοιχεία (πχ δομές άρδευσης) για κάθε θιγόμενο γεωτεμάχιο. Η διαδικασία αυτή όρισε το ύψος της αποζημίωσης για κάθε θιγόμενο γεωτεμάχιο και ακολουθούν οι απαραίτητοι νομικοί έλεγχοι.

Τα ποσά αποζημίωσης του TAP είναι σε συνάρτηση με την ελληνική νομοθεσία καθώς και με τις διεθνείς απαιτήσεις (Απαιτήσεις της EBRD 5). Επίσης, η διαδικασία Απογραφής Πληθυσμού και Παγίων στοιχείων (CAI) έθεσε τις βάσεις για την καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης όλων των θιγόμενων ιδιοκτητών και χρηστών γης. Έτσι θα επιτραπεί στον TAP να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες διαβίωσης όλων των θιγόμενων από το έργο ιδιοκτητών και χρηστών γης θα αποκατασταθούν και όπου είναι δυνατόν θα αναβαθμιστούν, μέσω του προγράμματος βιοτικής στήριξης και μεταβατικής υποστήριξης ευάλωτων ομάδων (LATS).

Επί του παρόντος, υπάρχουν πέντε Γραφεία απόκτησης γης και δουλειάς σε όλο το μήκος της διαδρομής του αγωγού, όπου ειδικοί υπάλληλοι παρέχουν πληροφορίες για θέματα που αφορούν οποιαδήποτε γη και αποζημίωση.

Εάν έκταση της γης σας θίγεται από το έργο του TAP, ή αν έχετε να θέσετε κάποιο ερώτημα σχετικά με την αποζημίωση, παρακαλώ επισκεφτείτε το πλησιέστερο γραφείο του TAP.