Skip to main content

Συχνές ερωτήσεις

Επέκταση όλων

1. Ποιος θα κατασκευάσει τον αγωγό;

Αυτή τη στιγμή ο TAP έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ανάθεσης εντοπίζοντας τις εταιρείες που μπορούν να προμηθεύσουν τα απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες για την κατασκευή του αγωγού. Η διαδικασία αυτή αφορά τόσο στην επίγεια όσο και στην υποθαλάσσια κατασκευή. Ο ΤΑΡ θα δημοσιεύσει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τοπικό Τύπο κατά τους επόμενους μήνες, προσκαλώντας επιχειρήσεις να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη δυνητικών  κατασκευαστών. Μόλις ο ΤΑΡ αναθέσει τα συμβόλαια στις εταιρείες κατασκευής του αγωγού, θα ανακοινώσει τα ονόματα των αναδόχων.

κοντά

2. Ποιος θα διαχειρίζεται τη λειτουργία του αγωγού;

Τη λειτουργία του αγωγού θα διαχειρίζεται η εταιρεία «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου» (TAP AG).

κοντά

3. Πότε θα ξεκινήσει και πόσο θα διαρκέσει η κατασκευή;

Η βασική κατασκευή του έργου του ΤΑΡ στην Ελλάδα προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2016 και θα διαρκέσει περίπου 3,5 χρόνια. Πιθανά, η κατασκευή κάποιων προσωρινών εγκαταστάσεων (αποθηκευτικοί χώροι υλικών, εργοτάξια, κλπ.) να ξεκινήσουν νωρίς το 2016.  Η κατασκευή του αγωγού αποτελεί μια τμηματική διαδικασία με μικρή διάρκεια σε κάθε περιοχή από την οποία θα διέρχεται, ώστε οι κατασκευαστικές δραστηριότητες να έχουν τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και επίπτωση στις παρακείμενες κοινότητες.

Η κατασκευή του αγωγού TAP και των σχετικών υποδομών, θα πραγματοποιηθεί σε στάδια/φάσεις και θα επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και σε ορισμένες περιπτώσεις, εποχιακούς περιορισμούς. Η πραγματική εντατική κατασκευή εντός της ζώνης κατασκευής του έργου, θα αποτελέσει τμηματική διαδικασία που, κατά κύριο λόγο, θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο 3-6 μηνών. Ωστόσο, συνολική πρόσβαση στη γη θα απαιτηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στη ζώνη κατασκευής για και άλλες περιφερειακές κατασκευαστικές δραστηριότητες, και συνολικά ενδέχεται να διαρκέσει μεταξύ 12 και 24 μηνών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου των 3-6 μηνών της εντατικής κατασκευής. ‘Όλη η γη που θα χρησιμοποιηθεί θα αποκατασταθεί τουλάχιστον στην αρχική της κατάσταση. Ο ΤΑΡ θα καταβάλει αποζημίωση για το συνολικό χρόνο διατάραξης (δηλαδή, για τον πραγματικό χρόνο διατάραξης ή για 24 μήνες, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο), όταν η γη χρησιμοποιείται.

Η κατασκευή του σταθμού συμπίεσης θα είναι μία συνεχής δραστηριότητα διάρκειας 20 μηνών.

κοντά

4. Ο αγωγός θα είναι υπέργειος ή υπόγειος;

Όλος ο αγωγός θα  τοποθετηθεί κάτω από την επιφάνεια του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον ένα μέτρο από το ανώτερο τμήμα του. Το επιφανειακό έδαφος και η φυτική γη θα αποκατασταθούν πλήρως στην κατάσταση που βρισκόταν προ κατασκευής του αγωγού, με κάποιους περιορισμούς για λόγους ασφαλείας.

κοντά

5. Η αποζημίωση για τη δουλεία γης στη Ζώνη των 8 μέτρων θα δοθεί ως εφάπαξ ποσό ή σε τακτές δόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του αγωγού;

Η γενική προσέγγιση του ΤΑΡ είναι να καταλήγει σε εθελοντική συμφωνία με τους ιδιοκτήτες  για ένα εφάπαξ ποσό αποζημίωσης για τη δουλεία γης, το οποίο θα  καταθέσει στους ιδιοκτήτες πριν την έναρξη των εργασιών.

κοντά

7. Τι ακριβώς θεωρείται βαθύρριζη καλλιέργεια; Υπάρχει μία καινούρια ποικιλία μηλιάς, της οποίας οι ρίζες δεν ξεπερνούν τους 50 πόντους. Οι μηλιές αυτές επιτρέπονται εντός της Ζώνης των 8 μέτρων;

Το έδαφος που θα καλύπτει τον αγωγό στην Ελλάδα θα είναι το λιγότερο ένα μέτρο.  Επομένως ρίζα μήκους 50 εκατοστών θεωρείται πολύ βαθιά για να επιτραπεί στη Ζώνη των 8 μέτρων. Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του Αγωγού, αυτή η καινούρια ποικιλία μηλιών δεν θα επιτραπεί στη Ζώνη Α΄, αλλά τα συγκεκριμένα δένδρα μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούνται στις λοιπές Ζώνες.

κοντά

8. Έχει πια αποφασιστεί η τελική όδευση του αγωγού; Αν όχι, πότε θα ενημερωθεί το κοινό για την τελική διαδρομή του;

Σε γενικές γραμμές, η διαμόρφωση της όδευσης ενός αγωγού είναι μία πολύ δυναμική διαδικασία, καθώς είναι πιθανόν να γίνουν τροποποιήσεις για να ικανοποιηθούν προσδοκίες ώστε να υπάρξει η   βέλτιστη δυνατή λύση για όλα τα επηρεαζόμενα μέρη. Κατά συνέπεια, είναι   σύνηθες και  είναι αποδεκτό ότι αλλαγές μπορούν να προκύψουν ακόμη και στις ύστερες φάσεις σχεδιασμού της όδευσης. Το πρώτο ορόσημο, εκεί όπου απαιτείται να υπάρχει ένα ώριμο σχέδιο όδευσης για την ολοκλήρωση , είναι η υποβολή της αίτησης για την Πράξη Εγκατάστασης. Από εκείνο το σημείο και εξής, αναμένονται μόνο μικρές αλλαγές και βελτιώσεις.

κοντά

9. Για πόσο χρόνο θα ισχύσει καθένας από τους περιορισμούς στη γη μου;

Η τυπική διάρκεια κατασκευής σε κάθε τμήμα υπολογίζεται μέχρι 6 μήνες, συν βεβαίως τον απαραίτητο χρόνο που θα απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση για την πλήρη αποκατάσταση της γης στην προηγούμενη της κατάσταση και την χρήση του διαδρόμου κατασκευής για την μετακίνηση των οχημάτων προς το επόμενο τμήμα της κατασκευής. Κατά συνέπεια, η αποζημίωση για τις προσωρινές επιπτώσεις στο Διάδρομο Κατασκευής θα υπολογίζεται με βάση την ελάχιστη  μίσθωση του διαδρόμου των 38μ. για δύο χρόνια.

Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατασκευής και αποκατάστασης της γης, η πλήρης αποκατάσταση της γεωργικής παραγωγής πολυετών καλλιεργειών σε επίπεδα προ της κατασκευής, θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμη (συνήθως δύο χρόνια, μερικές φορές και τρία σε κάποιες περιπτώσεις), ενώ η αποκατάσταση της ετήσιας γεωργικής παραγωγής θα επιτευχθεί νωρίτερα. Η απώλεια παραγωγικότητας συνεκτιμάται στο μαθηματικό τύπο που θα υπολογίσει την αποζημίωση.

Ο TAP θα επαναφέρει επίσης στην προηγούμενη κατάστασή της, μετά το πέρας της κατασκευής, τη γη που απαιτείται για τις προσωρινές εγκαταστάσεις (εργοτάξια, αποθήκες κλπ.). Στις περιπτώσεις που η γη αυτή είναι γεωργική, η επαναφορά θα γίνεται με τρόπο ώστε να αποκαθίσταται η γεωργική παραγωγή στο επίπεδο προ της κατασκευής. Και αυτή η απώλεια παραγωγικότητας θα προσμετρείται στο μαθηματικό τύπο που θα υπολογίσει την αποζημίωση.

κοντά

10. Οι ιδιοκτήτες γης θα αποζημιωθούν για την απώλεια των καλλιεργειών τους;

Ναι. Ο ΤΑΡ θα αποζημιώσει τους δικαιούχους στο κόστος αποκατάστασης βάσει τόσο εθνικών όσο και διεθνών προϋποθέσεων για όλες τις επιπτώσεις στη γη και τις καλλιέργειες, και θα εγγυηθεί την αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης. Οι προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), τις οποίες θα εφαρμόσει ο ΤΑΡ, είναι πολύ αυστηρές και διασφαλίζουν ότι οι ιδιοκτήτες και χρήστες των οποίων η γη επηρεάζεται από το Έργο αποζημιώνονται με βάση την αξία αποκατάστασης και ότι η αποζημίωση δίνεται πριν η γη χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του Έργου. Οι περισσότερες επιπτώσεις στη γη θα είναι προσωρινές και θα περιορίζονται στο κατασκευαστικό στάδιο. Μετά την κατασκευή,  η επηρεαζόμενη γη θα  αποκατασταθεί σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ώστε οι ιδιοκτήτες και χρήστες γης να είναι σε θέση να επανέλθουν στις φυσιολογικές γεωργικές τους δραστηριότητες, με ορισμένους περιορισμούς. Το κόστος αποκατάστασης υπολογίζεται με βάση  τις τρέχουσες τιμές αγοράς συν το κόστος των εξόδων συναλλαγής.

κοντά

11. Πώς θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες για τη γη τους; Τι ύψους θα είναι οι αποζημιώσεις που θα δώσετε στους ιδιοκτήτες γης;

Ο TAP έχει εκτιμήσει και χειρίζεται όλες τις πιθανές οικονομικές απώλειες σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προϋποθέσεις και θα παράσχει αποζημίωση στο κόστος αποκατάστασης (δηλ. με βάση την  εμπορική αξία, συν το κόστος των  εξόδων συναλλαγής)  καθώς και για όλες τις επιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν. Ο TAP έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει πως τα μέσα διαβίωσης και το βιοτικό επίπεδο όλων των επηρεαζόμενων ατόμων θα αποκατασταθούν στο επίπεδο όπου θα έφθαναν δυνητικά σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου TAP.

Έχει εκπονηθεί   μελέτη αξιών αποζημίωσης    που καθορίζει  την αξία αποκατάστασης των πιθανώς επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και το αντίστοιχο ύψος αποζημίωσης. Παράλληλα με τη μελέτη αυτήν, ομάδες επιτόπιας έρευνας για την Απόκτηση και Αποζημίωσης της  γης θα ταυτοποιήσουν κάθε ιδιοκτήτη και χρήστη γης που βρίσκεται κατά μήκος της όδευσης του αγωγού.   Οι ομάδες  αυτές  θα συναντηθούν με κάθε ιδιοκτήτη και χρήστη γης και να τους εξηγήσουν τι περιλαμβάνει το Έργο και ποια είναι η διαδικασία αποζημίωσης. Επίσης, θα απογράψουν και θα επιθεωρήσουν μαζί με τους ιδιοκτήτες όλα τα γεωτεμάχια,  τις καλλιέργειες και άλλα τυχόν επικείμενα. Θα καταγραφούν όλα τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και οι καλλιέργειες εντός του Διαδρόμου Κατασκευής του αγωγού και το έγγραφο αυτό θα κατατεθεί στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για να πραγματοποιηθεί η προσφορά αποζημίωσης. Τα αποτελέσματα της Μελέτης Αξιών Αποζημίωσης έχουν χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθεί το Πλαίσιο Αποκατάστασης Διαβίωσης που θα επικυρωθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη, δράση που έχει προγραμματιστεί για το  2015. Στους ιδιοκτήτες και χρήστες γης προσφερεται αναλυτικός οδηγός αποζημιώσεων (με ποσά αποζημίωσης) πριν υπογραφεί οποιοδήποτε συμβόλαιο. Οι ενοικιαστές γης δικαιούνται επίσης αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα, και οι περιπτώσεις αυτές θα εξεταστούν μία-μία ξεχωριστά.

κοντά

12. Για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων, ο ΤΑΡ θα λάβει υπ’ όψιν εκτιμήσεις που έχουν πραγματοποιήσει Δήμοι ή/και αγροτικοί συνεταιρισμοί;

Έχει εκπονηθεί ειδική μελέτη για να καθοριστούν οι αξίες αποκατάστασης (δηλ.  εμπορική αξία συν το κόστος των εξόδων συναλλαγής) όλων των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η σχετική αποζημίωση. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού, ενώ συμπεριλαμβάνονται υφιστάμενα στοιχεία από συναλλαγές και εκτιμήσεις που έχουν διεξαγάγει τόσο οι Δήμοι, όσο και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Έχει γίνει επιβεβαίωση   της μελέτης σε κύκλους συζητήσεων με τις αρχές, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, και εν γένει επηρεαζόμενα άτομα.

κοντά

13. Οι αποζημιώσεις για το ίδιο είδος καλλιέργειας, θα διαφέρουν από τόπο σε τόπο;

Οι αποζημιώσεις των καλλιεργειών έχουν εκτιμηθεί σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και διαμορφώθηκαν δύο τιμές για κάθε είδος καλλιέργειας. Διαμορφώθηκε μέση και ανώτερη τιμή για κάθε καλλιέργεια και ανάλογα με τη γεωργική απόδοση της κάθε περιοχής, προσδιορίστηκε η τιμή αποκατάστασης.       

κοντά

15. Και τι θα γίνει με τα σχέδιά μου να νοικιάσω τη γη μου για εναλλακτικές καλλιέργειες ή παραγωγικούς σκοπούς (π.χ. εκτροφή γουνοφόρων ζώων, φωτοβολταϊκά πάρκα, αμπελώνες κλπ.). Δεν θα μπορέσω να το κάνω;

Η αποζημίωση ως έννοια  βασίζεται στην αρχή ότι αποζημιώνονται οι πραγματικές απώλειες και όχι οι δυνητικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν ή να μην προκύψουν. Περιορισμοί σε γεωργικές δραστηριότητες, καθώς και στο δικαίωμα οικοδόμησης αποζημιώνονται γιατί πιθανόν να προκαλέσουν πραγματικά μείωση στην αξία της γης και αυτό είναι κάτι που μπορεί να εκτιμηθεί τώρα. Εάν έχετε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αλλαγής χρήσης στη γη σας και μπορείτε να αποδείξετε ότι πράγματι υφίστασθε ζημία εξαιτίας του ΤΑΡ, τότε οι ζημίες αυτές θα αποζημιωθούν εξεταζόμενες κατά περίπτωση.

κοντά

16. Οι μακροχρόνιοι περιορισμοί για τους οποίους μιλάτε πρόκειται να μειώσουν την αξία της γης μου συγκριτικά με το διπλανό γεωτεμάχιο που δεν επηρεάζεται από τον ΤΑΡ. Αν αποφασίσω στο μέλλον να πουλήσω τη γη μου, ίσως να μην μπορέσω να το κάνω ή να αναγκαστώ να δεχθώ χαμηλότερη προσφορά. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό;

Ο TAP θα προσφέρει αποζημιώσεις τόσο για μακρόχρονες, όσο και για βραχύχρονες επιπτώσεις, καθώς και για συγκεκριμένους περιορισμούς (π.χ. οικοδόμηση). Ο ΤΑΡ θα εξασφαλίσει, επίσης, ότι η επηρεαζόμενη γη θα αποκατασταθεί πλήρως και ότι τυχόν διαφυγόν εισόδημα από τη γη θα αποζημιωθεί επίσης, έως ότου αποκατασταθεί η αγροτική παραγωγή στα επίπεδα προ κατασκευής του αγωγού. Όλη αυτή η διαδικασία αποζημίωσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα γεωτεμάχια.

κοντά

17. Θα δοθούν όλες οι αποζημιώσεις προκαταβολικά ως εφάπαξ ποσά ή σε δόσεις;

Σε γενικές γραμμές, οι αποζημιώσεις για τους περιορισμούς γης και τις επηρεαζόμενες καλλιέργειες/δένδρα θα πληρωθούν σε μία δόση προτού ο ΤΑΡ εισέλθει στη γη οποιουδήποτε για κατασκευαστικές εργασίες, δεδομένου ότι έχει υπάρξει αμοιβαία και φιλική συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων του Έργου και των ιδιοκτητών ή χρηστών γης. Υπάρχει, ωστόσο, η πιθανότητα σε ορισμένες περίπλοκες περιπτώσεις (π.χ. απόντες ιδιοκτήτες γης,.) να χρειαστεί να μεταφερθεί το ποσό της αποζημίωσης σε δεσμευμένο μεσεγγυητικό λογαριασμό, μέχρις ότου καταστεί δυνατόν να πληρωθεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

κοντά

18. Πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία απόκτησης της γης και πότε θα παραλάβει ο κόσμος τις αποζημιώσεις του;

Η διαδικασία απόκτησης γης έχει ξεκινήσει με την ταυτοποίηση των ιδιοκτητών γης, των κατόχων τίτλων και των χρηστών γης μέσω επιτόπιων ερευνών που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το Απρίλιο 2015. Η κατάληξη σε συμφωνία με τους νόμιμους ιδιοκτήτες γης αναμένεται να ολοκληρωθεί ως διαδικασία στα τέλη του 2015.

Η όλη διαδικασία θα υποστηριχθεί με την ανάπτυξη του Σχεδίου Αποκατάστασης  Διαβίωσης, το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά την επιβεβαίωση των ιδιοκτησιών. Το σχέδιο αυτό θα βασιστεί στο Πλαίσιο Αποκατάστασης Διαβίωσης και θα καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα αποζημιωθούν όσοι επηρεάζονται από τη δέσμευση γης. Όλα τα ποσά αποζημίωσης θα βασίζονται στις αξίες αποκατάστασης γης και περιουσιακών στοιχείων και θα συμφωνούν με το νομικό πλαίσιο και τα διεθνή πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η υποβολή Προσφοράς στα κατά τόπους νοικοκυριά θα ξεκινήσει μόνο αφού οριστικοποιηθεί το Σχέδιο Αποκατάστασης Μέσων Διαβίωσης. Ο TAP έχει δεσμευθεί να ολοκληρώσει τις συμφωνίες και να προσφέρει αποζημιώσεις το αργότερο πριν εισέλθει σε οποιοδήποτε γεωτεμάχιο.

κοντά

19. Τι είδους αποζημιώσεις έχουν υπολογιστεί για ειδικές καλλιέργειες (π.χ. επιδοτούμενες, υψηλού κόστους οπωροφόρα δένδρα, κλπ) και τι μέτρα θα παρθούν για αυτές τις περιπτώσεις;

Όλες οι αποζημιώσεις που θα δοθούν από το Έργο θα είναι σύμφωνες με τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα. Τα ακριβή ποσά και οι στρατηγικές υπολογισμού περιέχονται στον λεπτομερή οδηγό Απόκτησης και Αποζημίωσης Γης, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί και διανέμεται στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης από το Δεκέμβριο  2014 (http://www.tap-ag.gr/ Δέσμευση-γης/Αρχές-αποζημίωσης ) Η βασική αρχή είναι ότι κανείς δεν θα υποστεί ζημία εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του TAP. Αυτό αφορά στη φάση κατασκευής του αγωγού, οπότε και θα υπάρξει προσωρινή διατάραξη, καθώς και στην περίοδο λειτουργίας του.

κοντά

20. Πώς θα αποζημιώσει ο TAP τα ελαιόδεντρα;

Γνωρίζουμε ότι τα ελαιόδεντρα αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Η Μελέτη Αξιών Αποκατάστασης  που εκπονήθηκε έχει ασχοληθεί επισταμένως με την αποζημίωση των ελαιόδεντρων, εκτός των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων. Όλες οι αρχές στις οποίες βασίζονται τα ποσά αποζημίωσης περιλαμβάνονται στον σχετικό Οδηγό για την Απόκτηση Γης και αποζημιώσεων.

Το ποσό της αποζημίωσης θα υπολογιστεί με βάση το απολεσθέν εισόδημα από την παραγωγή των δένδρων κατά το διάστημα  της κατασκευής και μέχρι να  επανέλθει η καλλιέργεια στην απόδοση που είχε πριν την έναρξη του έργου. Για το λόγο αυτό στον υπολογισμό της αποζημίωσης θα λαμβάνεται , υπ’ όψιν η ηλικία του δένδρου.  Η λεπτομερής ανάλυση του υπολογισμού των αποζημιώσεων και οι αξίες αποκατάστασης , περιγράφονται αναλυτικά στον σχετικό Οδηγό Απόκτησης Γης και Αποζημιώσεων. Ο οδηγός διανέμεται  από το τέλος του 2014.

κοντά

21. Τι εννοείτε με τον όρο «επαναφορά της γης»; Πώς θα επιτευχθεί;

Ο όρος «επαναφορά» σημαίνει ότι η γη αποκαθίσταται και επιστρέφει στην προηγούμενη κατάστασή της. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού, ο Διάδρομος Κατασκευής θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

- αποκατάσταση των αρχικών ορίων του γεωτεμαχίου/της γης

- επανατοποθέτηση του επιφανειακού εδάφους που αφαιρέθηκε και αποθηκεύτηκε σε ξεχωριστό σημείο κατά τη διάρκεια της κατασκευής

-  αποκατάσταση όλων των προσωρινών διαβάσεων (εάν υπάρχουν και όπου αυτό είναι δυνατό)

- επαναφορά στην αρχική κατάσταση της υποδομής, απορροής υδάτων, οδών πρόσβασης, λοιπών δικτύων και εγκαταστάσεων, καθώς και της βλάστησης, τα οποία διαταράχθηκαν ή μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Θα γίνει φωτογραφική  τεκμηρίωση των γεωτεμαχίων και οδών που επηρεάζονται από την όδευση του  αγωγού   πριν και μετά την ολοκλήρωση  του έργου. Ο TAP αναλαμβάνει την υποχρέωση, και μόνο, να επαναφέρει τη γη στην κατάσταση που βρισκόταν πριν τις κατασκευαστικές εργασίες του αγωγού.

Παρακαλώ σημειώσατε πως η υλοποίηση του αγωγού ΤΑΡ δεν περιλαμβάνει βοήθεια προς επηρεαζόμενα άτομα στη διαμόρφωση της γης τους, σε βελτιώσεις των γεωτεμαχίων τους ή σε παρόμοιες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη διαδικασία  αποκατάστασης. Κάθε επιπλέον εργασία στα αποκατασταθέντα γεωτεμάχια μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες γης, εφόσον το επιθυμούν, ΜΕΤΑ την επιστροφή της γης στα χέρια τους.

κοντά

22. Επιτρέπεται το σκάψιμο κάτω από τον αγωγό ΤΑΡ για την όδευση άλλων αγωγών, όπως π.χ. για άρδευση, υδροδότηση, γεωθερμικούς λόγους κλπ.; Αν ναι, σε ποιο επιτρεπόμενο βάθος και με ποια μέθοδο (π.χ. χωρίς ανοιχτή εκσκαφή);

Σε γενικές γραμμές, υπάρχει η δυνατότητα κάποια μελλοντική υποδομή άλλου έργου να διασταυρωθεί με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου. Η μέθοδος διασταύρωσης και η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας θα καθοριστούν κατά  περίπτωση, ενώ προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε κατασκευαστική δραστηριότητα κοντά στον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου απαιτείται η συναίνεση του TAP. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον μόνιμο διάδρομο των 8 μέτρων, δεν επιτρέπεται κανενός είδους αυθαίρετη οικοδομική δραστηριότητα για κανέναν λόγο.

κοντά

23. Τι θα γίνει με τον αγωγό αφού ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του; Θα αφαιρεθεί;

Γενικά, υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές για τη διαχείριση ενός παροπλισμένου αγωγού:

- Αναστολή και συντήρηση

- Επί Τόπου Εγκατάλειψη

- Αφαίρεση

Ο παροπλισμός in situ (Επί Τόπου Εγκατάλειψη) για ανενεργούς αγωγούς αποτελεί, συνήθως, την καλύτερη επιλογή. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε περιπτώσεις αγωγών όπως ο TAP, οι οποίοι είναι επαρκώς βυθισμένοι σε κατάλληλο βάθος και δεν μετέφεραν μολυσμένα υλικά. Η εγκατάλειψη θαμμένων αγωγών επί τόπου ως πρακτική είναι περιβαλλοντικά προτιμητέα της διατάραξης που σχετίζεται με την αφαίρεση των σωλήνων και προϋποθέτει εκσκαφές.

κοντά

24. Τι εννοείτε με τον όρο «ημερομηνία αναφοράς»; Και πότε ακριβώς υπολογίζεται αυτή; Όταν υποβάλω τους τίτλους ιδιοκτησίας, όταν ελέγχετε τη γη μου, όταν δίνεται η προσφορά, ή όταν ξεκινά η κατασκευή;

Οι ιδιοκτήτες και χρήστες γης που επηρεάζονται από το Έργο ταυτοποιούνται μέσω της διαδικασίας Κτηματογράφησης, την οποία υλοποιούν ανάδοχοι του TAP στην Ελλάδα. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών θα εκπονηθεί έρευνα απογραφής και επιβεβαίωσης  περιουσιακών στοιχείων (Census and Asset Inventory Survey) από τον  ανάδοχο του ΤΑΡ για την απογραφή των επηρεαζόμενων περιουσιών, συμπεριλαμβανομένης της γης, των καλλιεργειών, των κτηρίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν ώστε να καθοριστούν οι δικαιούχοι και το ύψος των αποζημιώσεων. Η ημερομηνία κατά την οποία θα υλοποιηθεί  η έρευνα  για το γεωτεμάχιο σας– λογίζεται ως ημερομηνία αναφοράς. Ο ορισμός της ημερομηνίας αυτής είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί ότι πρόκειται να αποζημιωθούν μόνο όσοι ταυτοποιηθούν από τη μελέτη ως ιδιοκτήτες ή/και χρήστες γης.

Όσοι ενδεχομένως αποφασίσουν να εκμεταλλευθούν το Έργο και είτε να μετακομίσουν στην περιοχή (αγοράζοντας ή ενοικιάζοντας επηρεαζόμενη γη) ΜΕΤΑ την «ημερομηνία αναφοράς» είτε φυτέψουν δένδρα που δεν  έχουν καταγραφεί, δεν θα δικαιούνται αποζημίωσης.

κοντά

25. Πώς θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες για την υποτίμηση της αξίας της γης τους από την απώλεια του δικαιώματος να οικοδομήσουν επί αυτής;

Οι περιορισμοί που σχετίζονται αυτού του είδους θα αποζημιωθούν για τα γεωτεμάχια όπου επιτρέπεται η δόμηση, αφού εκτιμηθεί ξεχωριστά η κάθε περίπτωση.

κοντά

26. Σε περίπτωση που έχω ήδη οικοδομική άδεια και τη χάσω εξαιτίας σας, θα μου αποζημιώσετε το κόστος έκδοσης της άδειας και όλα τα υπόλοιπα συνοδευτικά έξοδα;

Η ύπαρξη τέτοιων συγκεκριμένων ρυθμίσεων θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ερευνών. Ο εκτιμητής θα ζητήσει αντίγραφο της οικοδομικής αδείας και άλλα σχετικά έγγραφα ώστε να βεβαιώσει τα στοιχεία της αδείας. Εφόσον το Έργο πραγματικά επηρεάζει τυχόν οικοδομικά σχέδια που έχουν ήδη καταγραφεί σε συγκεκριμένο γεωτεμάχιο, τότε θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη χρήση του γεωτεμαχίου αυτού. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη νέα όδευση, τότε τα σχετικά έξοδα θα αποζημιωθούν.

κοντά

27. Θα αποζημιώσει ο ΤΑΡ κατασκευές που έχουν οικοδομηθεί παρατύπως, π.χ. χωρίς οικοδομικές άδειες;

Όλες οι περιπτώσεις γεωτεμαχίων με  κτίσματα θα εξεταστούν ξεχωριστά. Αν δεν είναι δυνατή νέα όδευση για να παρακαμφθεί το  κτίσμα, τότε ο TAP θα συνυπολογίσει το είδος του κτηρίου, την τοποθεσία του (εντός της Ζώνης Α΄, Β ΄), τα υφιστάμενα έγγραφα, και μετά θα αποφασίσει περί αποζημίωσης ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

κοντά

28. Τι θα γίνει με την καλλιεργήσιμη γη την οποία διατρέχει μεν ο Διάδρομος Κατασκευής χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν, η οποία έχει πολύ μικρό μέγεθος για να καλλιεργηθεί (ορφανή γη);

Ο TAP αναγνωρίζει πως ο Διάδρομος Κατασκευής μπορεί να αφήνει εκτάσεις γης εκατέρωθεν του αγωγού που δεν απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Έργου και, κατά συνέπεια, υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα αποζημιώνονταν. Οι γεωργικές εργασίες στα τμήματα αυτά κανονικά θα μπορούσαν να συνεχιστούν. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το εναπομείναν τμήμα γης είναι πολύ μικρό για να είναι οικονομικά βιώσιμη η καλλιέργειά του. Η γη αυτή λέγεται «ορφανή» και ο χαρακτηρισμός της ως τέτοιας θα αποφασιστεί ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με την έκτασή της και το επίπεδο των περιορισμών. Αν και εφόσον η γη χαρακτηριστεί «ορφανή», τότε η αποζημίωση θα δοθεί με τον ίδιο τρόπο όπως  στα τμήματα γης που επηρεάζονται άμεσα.

κοντά

29. Πώς θα αποκτήσετε τη γη που χρειάζεστε για τον αγωγό; Υπό ποιο νομικό πλαίσιο θα λειτουργεί ο ΤΑΡ για να αποκτήσει γη για τον αγωγό εφόσον είναι αναγκαία;

Ο TAP θα αποκτήσει την ιδιοκτησία γης ΜΟΝΟ για τους σταθμούς συμπίεσης και τα βαλβιδοστάσια. Για τον Διάδρομο κατασκευής του αγωγού και άλλες προσωρινές εγκαταστάσεις (αποθηκευτικοί χώροι υλικών, εργοτάξια ), ο ΤΑΡ δεν πρόκειται να αγοράσει τη γη, αλλά θα την ενοικιάσει. Η γη θα επιστραφεί στους ιδιοκτήτες της μετά το πέρας της κατασκευαστικής φάσης έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί όπως και πριν, δεδομένων των περιορισμών στις Ζώνες Α και Β..

Η μακρόχρονη δουλεία (δικαίωμα τοποθέτησης αγωγού και περιορισμένη χρήση γης σε ζώνες ασφαλείας) θα εξασφαλιστεί μέσω εθελοντικών συμφωνιών που ο ΤΑΡ στοχεύει  να συνάψει με τα επηρεαζόμενα άτομα. Σε περίπτωση που αποτύχουν οι εθελοντικές συμφωνίες για την πρόσβαση στη γη (ιδιοκτησία, ενοικίαση και δουλεία), τότε –βάσει της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας που επικύρωσε το Ελληνικό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2013– ο ΤΑΡ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε διαδικασίες απαλλοτρίωσης ή αναγκαστικής δουλείας.

Ο TAP θα υλοποιήσει τις δραστηριότητές του σε πλήρη συμφωνία με τη σχετική ελληνική νομοθεσία, καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα και προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

κοντά

30. Τι θα περιλαμβάνει η αποζημίωση για την απόκτηση μόνιμης γης;

Σε περίπτωση αγοράς γης, η αποζημίωση σε κόστος αποκατάστασης (αξία αγοράς + έξοδα συναλλαγών κλπ.) θα δοθεί για:

- τη γη καθεαυτήν

- επικείμενα  στη γη,

-  πολυετείς καλλιέργειες

- εισόδημα για 2 έτη από επικείμενες ετήσιες καλλιέργειες

Η αποζημίωση για τη γη και τα επικείμενα θα δοθεί στον ιδιοκτήτη. Η  απώλεια εισοδήματος για τις καλλιέργειες θα δοθεί στο χρήστη γης.  Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη κατασκευαστικών  εργασιών στο γεωτεμάχιο.

κοντά

31. Τι θα περιλαμβάνει η αποζημίωση για την προσωρινή χρήση γης (κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης);

Η αποζημίωση για προσωρινές επιπτώσεις θα περιλαμβάνει:

Στους Ιδιοκτήτες γης: Αποζημίωση στο 25% της Αξίας Αποκατάστασης της γης για 2 έτη μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωση θα είναι ανανεώσιμη μέχρι το τέλος της κατασκευής. Για κάθε έτος μετά το πέρας των 2 ετών θα καταβάλλεται μίσθιο ίσο με 10% της Αξίας Αποκατάστασης.

Αποζημίωση στους Ιδιοκτήτες γης για όλα τα επικείμενα (δενδροκαλλιέργειες, αρδευτικά ή/και εγγειοβελτιωτικά συστήματα, αποθήκες, πηγάδια κλπ) στην Αξία Αποκατάστασης.

Στους Χρήστες γης: Αποζημίωση για την απώλεια αγροτικού εισοδήματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής (ελάχιστη διάρκεια αποζημίωσης 2 χρόνια) στην Αξία Αποκατάστασης

Ο ΤΑΡ θα παρουσιάσει τις προσφορές του και θα ολοκληρώσει τις ατομικές συμφωνίες με κάθε έναν ιδιοκτήτη γης. Οι συμφωνίες θα υπογραφούν και οι πληρωμές θα γίνουν πριν την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευαστικής εργασίας.

κοντά

32. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αποζημίωσης για δουλεία και αποζημίωσης για τις υπόλοιπες επιπτώσεις στη γη, βραχύχρονες ή μακρόχρονες;

Όλες οι επιπτώσεις στη γη εκτιμώνται χωριστά και οι ιδιοκτήτες/χρήστες αποζημιώνονται αθροιστικά για όλους τους περιορισμούς  που συντρέχουν στη γη τους.

κοντά

33. Τι θα συμβεί αν κάποιος ιδιοκτήτης αρνηθεί να πουλήσει/ενοικιάσει τη γη του;

Σε αυτήν την περίπτωση, ο ΤΑΡ θα ακολουθήσει τη διαδικασία  αναγκαστικής δουλείας ή απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η αποζημίωση θα ισούται με το κόστος αποκατάστασης. Ωστόσο, ο ΤΑΡ θα επιδιώξει αναγκαστική δουλεία ή απαλλοτρίωση γης για βαλβιδοστάσια και σταθμούς συμπίεσης ως έσχατη λύση και μόνο στην περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

κοντά

34. Πώς θα αποζημιωθούν οι ενοικιαστές γης;

Οι ενοικιαστές γης θα αποζημιωθούν με βάση την απώλεια εισοδήματος μέχρι τη λήξη της μίσθωσης τους.

κοντά

35. Θα δοθούν αποζημιώσεις και σε κοινότητες;

Ακολουθώντας το Πρότυπο Απόδοσης υπ’ αρ. 5 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), o TAP θα αποζημιώσει άτομα και κοινότητες για απώλεια και δουλεία περιουσιακών στοιχείων στο πλήρες κόστος αποκατάστασης. Τα πρότυπα αποζημίωσης θα είναι διάφανα και σταθερά καθ’ όλην τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. Επομένως, στην περίπτωση που η γη την οποία ο ΤΑΡ χρειάζεται να αγοράσει ή ενοικιάσει ανήκει στο δήμο ή το κράτος, τότε ο ΤΑΡ θα αποζημιώσει τον δικαιούχο εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες διαδικασίες.

κοντά

36. Τι θα συμβεί με ιδιοκτήτες ή χρήστες γης που δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια συμβόλαια; Αυτοί θα δικαιούνται αποζημίωσης;

Κάθε επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης ή χρήστης γης που βρίσκεται κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού, θα ταυτοποιηθεί και θα επιδιωχθεί επικοινωνία μαζί του στο πλαίσιο των επιτόπιων ερευνών για την Απόκτηση και Αποζημίωση Γης. Εφόσον κάποιος ιδιοκτήτης ή χρήστης γης ταυτοποιηθεί και δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια συμβόλαια, ο TAP θα συνεργαστεί με τα επηρεαζόμενα μέρη και τις ελληνικές αρχές ώστε να συνδράμει στην απόκτηση των εγγράφων αυτών.

κοντά

37. Θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες γης για τη διακοπή των βιοποριστικών τους δραστηριοτήτων (π.χ. γεωργία) κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης και πώς;

Ο TAP έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει την αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης για όλα τα επηρεαζόμενα μέρη. Οι χρήστες γης και πόρων δικαιούνται αποζημίωση στο κόστος αποκατάστασης (ισχύουσες τιμές αγοράς, συν το κόστος των υλικών, της εργασίας, των φόρων και άλλων διοικητικών εξόδων) για μη υλοποιηθείσες ευκαιρίες εισοδήματος, εφόσον πραγματικά αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω της κατασκευής ή λειτουργίας του TAP.

Ειδικά για γεωργικές δραστηριότητες η αποζημίωση γίνεται με βάση την εκτιμώμενη απώλεια ετήσιου καθαρού αγροτικού εισοδήματος. Η ελάχιστη αποζημίωση που προβλέπεται για γεωργικές δραστηριότητες που αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής ανέρχονται σε αποζημίωση καθαρού αγροτικού εισοδήματος 2 ετών για τις επηρεαζόμενες επικείμενες καλλιέργειες κατά την Απογραφή (βλ. ερώτηση 24)

κοντά

38. Θα χρειαστεί οι ιδιοκτήτες και χρήστες γης που επηρεάζονται από το Έργο να πληρώσουν φόρο για την αποζημίωση που θα λάβουν; Και τι θα γίνει με την περίπτωση γεωτεμαχίων για τα οποία εκκρεμούν οφειλόμενοι φόροι;

Ο TAP έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει ότι οι ιδιοκτήτες γης θα αποζημιωθούν πλήρως για τυχόν απώλειες γης ή μέσων διαβίωσης εντός του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Η πληρωμή φόρων σε εισόδημα που προέρχεται από τις αποζημιώσεις του TAP θα πρέπει να διερευνηθεί από κάθε ιδιοκτήτη ή χρήστη γης μέσω των αρμόδιων φορολογικών αρχών.

κοντά