Skip to main content

Επισκόπηση

Ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP) προσφέρει ευκαιρίες σε εταιρείες και επαγγελματίες ώστε να συμμετάσχουν στην υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα υποδομής στην Ευρώπη.

Ευκαιρίες για ειδικευμένους επαγγελματίες

Η κατασκευή ενός αγωγού του μεγέθους του TAP ο οποίος διασχίζει τρεις διαφορετικές χώρες είναι ένα εγχείρημα με πολλές προκλήσεις και πολυσύνθετο χαρακτήρα. Αυτήν τη στιγμή, στην έδρα μας στην Ελβετία και στα γραφεία μας σε Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία, απασχολούμε περί τους 100 ειδικούς από πολλές χώρες, και περισσότερους από 200 εξειδικευμένους συνεργάτες από συμβεβλημένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Η ομάδα έργου του TAP στα κεντρικά γραφεία αποτελείται από καταρτισμένους επαγγελματίες, ενώ οι εργολάβοι και υπεργολάβοι προσλαμβάνουν προσωπικό με διάφορες βασικές δεξιότητες καθώς προχωρά η υλοποίηση του έργου

Διαβάστε περισσότερα στην ​ενότητα «Ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία» για να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες κενές θέσεις στον TAP και για το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση.

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι ο TAP θα λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο άμεσα μέσω των εργοληπτών του TAP, όσο και έμμεσα μέσω των πολλαπλασιαστικών οικονομικών οφελών (του επονομαζόμενου «δευτερογενούς αντίκτυπου» - spillover) σε όλη τη διάρκεια ζωής του αγωγού.

Πράγματι, οι περισσότερες άμεσες και έμμεσες ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία θα δημιουργηθούν από τους εργολάβους και υπεργολάβους του TAP. Οι εταιρείες αυτές θα προσλάβουν ανθρώπους σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στον TAP. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούν στενά την τοπική αγορά εργασίας για επαγγελματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τον TAP στη χώρα τους.

Ευκαιρίες για εταιρείες

Ως ένα από τα σημαντικότερα έργα ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, ο TAP προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ευκαιριών τόσο για τις διεθνείς όσο και για τις εθνικές και τοπικές εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο έργο ως προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών.

Αυτό συμβάλλει σε έναν από τους κεντρικούς στόχους του έργου, τη δημιουργία μόνιμης παρακαταθήκης στις χώρες από όπου διέρχεται ο αγωγός.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του TAP και τον τρόπο με τον οποίο επιλέχθηκαν οι εταιρείες που εργάζονται για τον TAP. 

Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα

Στον TAP πιστεύουμε στις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της ισότητας. Αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε κάθε μεμονωμένο άτομο και οντότητα, από τους υπαλλήλους, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους μας ως τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Ο TAP ήταν ένα από τα πρώτα έργα αγωγού που δεσμεύθηκαν στις προαιρετικές κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGP), ως μία ακόμη απόδειξη της προσήλωσής μας στην ισότητα.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, ο TAP εγγυάται ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξετάζονται διεξοδικά σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.

Δεσμευόμαστε επίσης για τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις για όλους τους εργαζομένους μας και για τη συμμόρφωση με τις βέλτιστες πρακτικές στους τομείς της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Κατά τον ίδιο τρόπο, όλοι οι εργολάβοι που συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία του TAP έχουν υποχρέωση να υιοθετούν τις ίδιες αρχές και να επιδιώκουν τη συμμόρφωση με τα ίδια πρότυπα.

Εγγυόμαστε επίσης ότι κατά τη διάρκεια όλου του έργου   θα υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τους βασικούς κανόνες εργασίας όπως ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.