Skip to main content

Ευκαιρίες για εταιρείες

Ως ένα από τα σημαντικότερα έργα ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης, ο TAP προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών τόσο για τις διεθνείς όσο και για τις εθνικές και τοπικές εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο έργο ως προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των εργολάβων μας, ο TAP διασφαλίζει:

 • την ισότιμη μεταχείριση όλων των πλειοδοτών
 • την ανταγωνιστική υποβολή προσφορών
 • την αντικειμενικότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών

Χρονοδιάγραμμα υποβολής προσφορών

Μετά την επιβεβαίωση από τους μετόχους του TAP της Απόφασης Κατασκευής και την Οριστική Απόφαση Επένδυσης της κοινοπραξίας Shah Deniz για το έργο Shah Deniz Stage II, ο TAP προχωρά πλέον στην υλοποίηση του έργου.Το χρονοδιάγραμμα του TAP είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις εξελίξεις σε επίπεδο παραγωγής, ειδικότερα με την πρόοδο της δεύτερης φάσης ανάπτυξης του κοιτάσματος Shah Deniz στην Κασπία Θάλασσα.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές συμβάσεις εργασιών και οι προμηθειών που έχει αναθέσει ο TAP και τα κύρια στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων του έργου.

Επισκόπηση των συμβάσεων που ανατέθηκαν από τον TAP

Ο TAP έχει αναθέσει μεγάλα πακέτα συμβάσεων για τη χερσαία και υποθαλάσσια κατασκευή του αγωγού, καθώς και για την προμήθεια άλλων υπηρεσιών και υλικών. Οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν σε μία από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:

Συμβάσεις προπαρασκευαστικών έργων (Early Works-EW)

Συμβάσεις προμηθειών (Company Provided Items-CPI)

Συμβάσεις μελέτης, προμήθειας, κατασκευής (Engineering Procurement Construction-EPC)

Οι εργολάβοι-ανάδοχοι συμβάσεων EPC θα είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη υπεργολάβων οι οποίοι θα εργαστούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων των συμβατικών εργασιών. 

Επισκόπηση της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων

Η διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων εργασιών και προμηθειών για την κατασκευή του αγωγού διεξήχθη σε φάσεις, παράλληλα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζει η πρόοδος της δεύτερης φάσης ανάπτυξης του κοιτάσματος Shah Deniz. Συνολικά, η διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του TAP ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

 1. Τη φάση επιλογής
 2. Τη φάση κατακύρωσης της σύμβασης

1. Η φάση επιλογής

Στη διάρκεια της φάσης επιλογής, ο TAP εφάρμοσε τη λεγόμενη «προεπιλογή» με σκοπό να εντοπίσει τους εργολήπτες που διαθέτουν την ειδίκευση, την ικανότητα, την εμπειρία και τις δυνατότητες που απαιτούνται για την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που επιθυμούσε να εξασφαλίσει ο TAP.

Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (ΕΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα έντυπα προεπιλογής. Οι ΕΕ εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια επιλογής που είχαν οριστεί από τον TAP.

Χαρακτηριστικά κριτήρια προεπιλογής ήταν μεταξύ άλλων:

 • η εμπειρία
 • η ικανότητα
 • η οικονομική ευρωστία
 • η δέουσα επιμέλεια σε θέματα ακεραιότητας
 • η τοπική δικαιοδοσία (όπου ισχύει)
 • οι σχετικές πιστοποιήσεις που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας/τον έλεγχο ποιότητας και τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Τον Απρίλιο του 2014, έπειτα από αναθεώρηση της στρατηγικής και του χρονοδιαγράμματος, ο TAP αποφάσισε να επανεκκινήσει τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων και εγκαινίασε νέα διαδικασία προεπιλογής για τις συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών. Η αναθεωρημένη διαδικασία είχε ως στόχο να παρέχει στους εθνικούς και διεθνείς προμηθευτές τις βέλτιστες πιθανότητες συμμετοχής στο έργο. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου [Ανακοίνωση για την επανεκκίνηση νέας διαδικασίας προεπιλογής].

2. Η φάση ανάθεσης της σύμβασης 

Οι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια της προεπιλογής εντάχθηκαν στην τελική λίστα και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας – την Ανάθεση της Σύμβασης. 

Οι επιλεγείσες εταιρείες έλαβαν πρόσκληση υποβολής προσφορών (ΠΥΠ). Οι προσφορές που κατατέθηκαν αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια και οι συμβάσεις ανατέθηκαν στους υποψηφίους που είχαν υποβάλει τις πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές (Most Economically Advantageous Tender – MEAT). Μέσω της προσέγγισης αυτής ο TAP μπόρεσε να λάβει υπόψη του έναν αριθμό από παράγοντες για την αξιολόγηση των προσφορών. Χαρακτηριστικά κριτήρια ανάθεσης σύμβασης ήταν μεταξύ άλλων:

 • Ποιότητα της τεχνικής λύσης
  • Σχέδιο εκτέλεσης
  • Οργάνωση & βασικό προσωπικό
  • Προγραμματισμός και σχεδιασμός συμβολαίου
  • Πιστοποίηση/έλεγχος ποιότητας
  • Υγεία, Ασφάλεια, Προστασία, Περιβάλλον (HSSE)
  • Αδειοδότηση & Περιβαλλοντική και Κοινωνική Διαχείριση
 • Τιμή
 • Τραπεζικές εγγυήσεις
 • Ασφάλεια