Skip to main content

Δέσμευση στις Εθελοντικές Αρχές για την Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

O TAP λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι κοινότητες, το προσωπικό, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις. Έτσι, το 2016, ο TAP συνήψε τετραετή συμφωνία για την υποστήριξη της κατάρτισης και εφαρμογής των Εθελοντικών Αρχών για την Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΑΑΔ) σε εταιρικό επίπεδο και σε όλη τη διαδρομή των τριών χωρών από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός (Ελλάδα, Αλβανία, και Ιταλία), με τη Διεθνή Ειδοποίηση - έναν μη κυβερνητικό οργανισμό για την οικοδόμηση της ειρήνης.

Οι Εθελοντικές Αρχές για την Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΑΑΔ) συντάχθηκαν το 2000 από κορυφαίες εταιρείες εξόρυξης, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Διεθνούς Ειδοποίησης, καθώς και των αμερικανικών και βρετανικών κυβερνήσεων. Οι ΕΑΑΑΔ ή «ΕΑ» (Εθελοντικές Αρχές) όπως είναι επίσης γνωστές, είναι μια πρωτοβουλία πολλών ενδιαφερόμενων μερών που απαντά στη διεθνή ανησυχία ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας που τέθηκαν σε εφαρμογή για μεγάλα έργα και επιχειρήσεις, σε ορισμένες περιοχές, αύξησαν τον κίνδυνο καταχρήσεων κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινοτήτων. Ενώ αναγνωρίζει ότι οι κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο TAP επιθυμεί να υποστηρίξει και να προωθήσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της εφαρμογής εργαλείων όπως οι Εθελοντικές Αρχές για την Ασφάλεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτές παρέχουν καθοδήγηση που σχετίζεται με τρεις δραστηριότητες: διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνου, συνεργασία με τη δημόσια και ιδιωτική ασφάλεια.

Ως εκ τούτου, η Διεθνής Ειδοποίηση ολοκλήρωσε την πρώτη φάση εκπαίδευσης στις ΕΑ τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι στιγμής την έχουν παρακολουθήσει περίπου 180 εργολάβοι και στελέχη δημόσιας ασφάλειας του TAP. Σε διάστημα ενός έτους διεξήχθησαν εννέα εκπαιδευτικές συναντήσεις.. Κατά την πρώτη φάση υπήρχαν τρία στάδια εκπαίδευσης:

  • Το πρώτο στάδιο ήταν η περαιτέρω εμβάθυνση της ηγεσίας και της διοίκησης του TAP στις ΕΑΑΑΔ
  • Το δεύτερο πέτυχε το ίδιο σε επίπεδο χώρας, και
  • Το τελικό στάδιο συνίστατο σε σεμινάρια για τις στρατηγικές αποκλιμάκωσης και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών – προσωπικού και εργολάβων – που βρίσκονται αμεσότερη αλληλεπίδραση με τις κοινότητες.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες περιελάμβαναν : εισαγωγή στις ΕΑ (προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε μεμονωμένης ομάδας συμμετεχόντων), εκπαίδευση αποκλιμάκωσης, διαχείριση κοινωνικών διαμαρτυριών και εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις ΕΑ. Τα τμήματα που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές ενότητες περιελάμβαναν την ευρεία ομάδα ηγεσίας, τη διαχείριση ασφάλειας, τους εργολάβους και υπεργολάβους ιδιωτικής ασφάλειας, τους εργολάβους προμηθειών και κατασκευής (EPC), τα στελέχη-συνδέσμους με την κοινότητα, το τμήμα διαχείρισης των ενδιαφερόμενων φορέων, το τμήμα απόκτησης γης, υπαλλήλους υποδοχής αναφορών, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς εμπειρογνώμονες και αξιωματούχους δημοσίων Αρχών.

Ενώ ο TAP αναγνωρίζει ότι λειτουργεί σε ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρότερη κανονιστική ρύθμιση και κράτος δικαίου από ό,τι πολλά άλλα περιβάλλοντα όπου οι εθελοντικές αρχές θεωρούνται πολύτιμο εργαλείο, εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αρχές αυτές. Μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και εμβάθυνσης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής δυναμικής, η Διεθνής Ειδοποίηση μπόρεσε να συνεργαστεί με τους εργαζόμενους του TAP και την ιδιωτική και δημόσια ασφάλεια, προκειμένου να προσδιορίσει πού οι εθελοντικές αρχές μπορούν να προσδώσουν πρακτικά αξία στην προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πλήρη αναγνώριση τυχόν επιπτώσεων στις ευάλωτες κοινότητες.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση του προγράμματός μας για την προώθηση ενός ειρηνικού περιβάλλοντος για τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο TAP.