Skip to main content

Η διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) του TAP στην Αλβανία

Η ΜΠΚΕ του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (TAP) για την Αλβανία έλαβε την έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Δασών και Διαχείρισης Υδάτων τον Απρίλιο του 2013. Ακολούθησε η χορήγηση της Περιβαλλοντικής Άδειας από το Εθνικό Κέντρο Αδειοδότησης.

Η ΜΠΚΕ εκπονήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με την αλβανική και την ενωσιακή νομοθεσία και σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC), που θεωρούνται μέτρο αναφοράς για τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Το έγγραφο υποβλήθηκε σε αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης που διήρκεσε 10 εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων το Υπουργείο Περιβάλλοντος οργάνωσε τρεις δημόσιες ακροάσεις με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ΜΠΚΕ αποτυπώνει όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του αγωγού και περιλαμβάνει μέτρα για την αποφυγή και την άμβλυνση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του αγωγού στη διάρκεια της κατασκευής του αλλά και μετά.

Δημόσια διαβούλευση

Πριν από την τελική υποβολή, ο TAP παρουσίασε το πλήρες κείμενο της ΜΠΚΕ σε κατοίκους 83 κοινοτήτων στις περιφέρειες Κορυτσάς (Korça), Σκραπάρ (Skrapar), Μπεράτ (Berat) και Φιέρη (Fier), καθώς και σε διάφορες ΜΚΟ και κεντρικά θεσμικά όργανα. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 23 δημόσιες διαβουλεύσεις με τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη κατά μήκος της όδευσης του TAP.

Η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετείχε επίσης στη διαδικασία διαβούλευσης. Η ομάδα έργου του TAP συζήτησε την έκθεση με τα συμβούλια 38 κοινοτήτων που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Όλα εξέδωσαν επίσημες αποφάσεις υπέρ του έργου.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης, ο TAP συγκέντρωσε τις παρατηρήσεις των τοπικών κοινοτήτων και απάντησε σε ποικίλες ερωτήσεις.

ΜΠΚΕ Αλβανίας: ιστορικό και χρονολόγιο

Απρίλιος 2011: ο TAP εγκαινιάζει την επίσημη διαδικασία της ΜΠΚΕ με την υποβολή της Έκθεσης Οριοθέτησης Περιεχομένου (ΕΟΠ) στις αλβανικές εθνικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και σε περισσότερα από 100 άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της προτιμώμενης όδευσης για τον TAP, η οποία αποφασίστηκε μετά από εκτεταμένες μελέτες καθορισμού στην Αλβανία στο διάστημα 2009-2010.

Περιλαμβάνει επίσης εκτενή ανάλυση των πιθανών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της επιλεγείσας όδευσης, καθώς και ενδεδειγμένα μέτρα άμβλυνσης.

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή των ευαίσθητων φυσικών ενδιαιτημάτων. Ως άμεσο αποτέλεσμα, ο TAP θα παρακάμψει το Εθνικό Πάρκο της Hotova και την κοιλάδα του ποταμού Vjosa. [LINK TO download Scoping Report >>]

Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2012: δημοσιοποίηση της Μη Τεχνικής Περίληψης (ΜΤΠ) της ΜΠΚΕ σε κοινότητες, ΜΚΟ και αρμόδιες αρχές.

Η ΜΤΠ είναι μια απλοποιημένη και συντομευμένη εκδοχή της ολοκληρωμένης ΜΠΚΕ. Συνοψίζει τα βασικά στοιχεία της με εύληπτη και φιλική προς τον χρήστη μορφή για το ευρύ κοινό και έχει ως στόχο να κάνει κατανοητή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την οριοθέτηση του έργου, τις πιθανές επιπτώσεις καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα άμβλυνσης.

Ιανουάριος 2013: ο TAP υποβάλλει επισήμως την ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) για το αλβανικό τμήμα στο Εθνικό Κέντρο Αδειοδότησης στην Αλβανία. Στόχος της ΜΠΚΕ είναι να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις του προτεινόμενου αγωγού στο περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και να προτείνει μέτρα για την αποφυγή, άμβλυνση ή ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων. Ο TAP δέχεται τις παρατηρήσεις του κοινού σχετικά με την ΜΠΚΕ της Αλβανίας ώς τις 30 Απριλίου 2013.

Απρίλιος 2013: η ΜΠΚΕ του TAP για την Αλβανία εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Δασών και Διαχείρισης Υδάτων. Ακολουθεί η χορήγηση της Περιβαλλοντικής Άδειας από το Εθνικό Κέντρο Αδειοδότησης.

Διατύπωση παρατηρήσεων και σχολίων σε σχέση με την ΜΠΚΕ της Αλβανίας

Ο TAP ενδιαφέρεται να ακούσει τη γνώμη σας.

Κάθε παρατήρηση ή σχόλιο σχετικά με το έγγραφο και τη διαδικασία της ΜΠΚΕ είναι ευπρόσδεκτο και μπορεί να διατυπώνεται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ακόλουθων διαύλων:

E-mail: esia-comments@tap-ag.com
Ταχυδρομείο: Trans Adriatic Pipeline AG – Albania (Branch Office), ABA Business Center, Floor 9 Rruga Papa Gjon Pali II, Tirana, Αλβανία

 

συνοδευτικό έγγραφο εργασίας

ESIA Albania (in Albanian)

On the 21st of January 2013 TAP officially submitted its Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the Albanian section of the proposed natural gas pipeline to the National Licensing Centre in Albania. The objective of the ESIA is to assess potential impacts of the pipeline project on the environment, cultural heritage and socio-economic development and to propose measures in order to avoid, reduce or mitigate negative impacts.

Δείτε όλα τα έγγραφα

ESIA Albania (in English)

On the 21st of January 2013 TAP officially submitted its Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the Albanian section of the proposed natural gas pipeline to the National Licensing Centre in Albania. The objective of the ESIA is to assess potential impacts of the pipeline project on the environment, cultural heritage and socio-economic development and to propose measures in order to avoid, reduce or mitigate negative impacts.

Δείτε όλα τα έγγραφα

Non-Technical Summary of ESIA Albania (In English)

As part of its stakeholder engagement activities, TAP is disclosing the contents of the ESIA report to the local communities in Albania. Residents of areas potentially affected by the pipeline are invited to provide their views and comments, which will be incorporated in the project development.

Λήψη

Non-Technical Summary of ESIA Albania (In Albanian)

As part of its stakeholder engagement activities, TAP is disclosing the contents of the ESIA report to the local communities in Albania. Residents of areas potentially affected by the pipeline are invited to provide their views and comments, which will be incorporated in the project development.

Λήψη

Scoping Report for the ESIA Albania (In English)

In April 2011 the Trans Adriatic Pipeline began the formal Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process, with the submission of the Scoping Report. The document was presented to the Albanian national and regional authorities, as well as to more than 100 other relevant stakeholders.

Λήψη

Scoping Report for the ESIA Albania (In Albanian)

In April 2011 the Trans Adriatic Pipeline began the formal Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process, with the submission of the Scoping Report. The document was presented to the Albanian national and regional authorities, as well as to more than 100 other relevant stakeholders.

Δείτε περισσότερα έγγραφα αναφοράς